DESCRIPTOR DE TITULACIÓ

 

Nom de la titulació

 

Màster en Matemàtiques

 

Criteris d’admissió

 

Poden sol·licitar la preinscripció els llicenciats en Matemàtiques, Física o Estadística, i els enginyers superiors en qualsevol branca. També poden accedir al màster els llicenciats en qualsevol altra disciplina científica, els arquitectes, els enginyers i arquitectes tècnics, diplomats en qualsevol disciplina científica o tecnològica i estudiants que hagin cursat 180 crèdits de grau, sempre que compleixin els requisits de l’article 3.1 del Reial decret 56/2005 i acreditin uns coneixements de les matèries següents al nivell de les assignatures troncals corresponents del primer cicle de la llicenciatura de Matemàtiques:

·         Àlgebra lineal

·         Equacions diferencials ordinàries

·         Anàlisi en una i diverses variables

·         Geometria diferencial de corbes i superfícies

·         Anàlisi numèrica

·         Estadística

 

La Comissió d’Admissió, formada pels membres de la Comissió d’Estudis del Màster i el/la cap dels serveis administratius de l’edifici Anselm Turmeda, estudiarà i avaluarà les preinscripcions de les persones que no siguin llicenciats en Matemàtiques, Física o Estadística o enginyers superiors.

 

Objectius acadèmics i professionals

 

Els objectius d’aquesta titulació són tres:

 

 

Accés a altres estudis

 

Doctorat

 

Estructura dels estudis: 60 crèdits per any acadèmic

 

Mòdul

Matèria

Crèdits ECTS

Tipus

Aprofundiment en matemàtiques i les seves aplicacions (AMA)

Aprofundiment en àlgebra i geometria

5

OPT

Aprofundiment en anàlisi matemàtica

5

OPT

Aprofundiment en matemàtica discreta

5

OPT

Aprofundiment en probabilitats i estadística

5

OPT

Tecnologies de la informació en matemàtiques (TIM)

Ús i desenvolupament de programari en l’ensenyament de les matemàtiques

5

OPT

Ús i desenvolupament de programari científic

5

OPT

Sistemes de programari lliure

5

OPT

Models matemàtics (MM)

Modelització matemàtica avançada

5

OPT

Aplicacions de models matemàtics en ciències experimentals

5

OPT

Aplicacions de models matemàtics en la vida quotidiana i ciències socials

5

OPT

Iniciació a la recerca

(INR)

Tècniques de recerca i de comunicació científica

5

OPT

Introducció a la biologia computacional

5

OPT

Introducció al tractament matemàtic de la informació borrosa

5

OPT

Introducció a la recerca en sistemes dinàmics i anàlisi d'imatges digitals

5

OPT

Treball de fi de màster (TFM)

 

15

OBL

 

 

 

 

Estructura curricular: El màster té tres itineraris, que corresponen als tres perfils. L’estudiant ha de cursar obligatòriament un dels tres perfils.

 

Perfil acadèmic: l’estudiant ha de cursar 20 crèdits del mòdul AMA, 15 crèdits del mòdul MM, 15 crèdits del TFM i 10 crèdits a triar entre la resta de l’oferta.

 

Perfil professional: l’estudiant ha de cursar 10 crèdits del mòdul AMA, 25 crèdits dels mòduls MM i TIM, 15 crèdits del TFM i 10 crèdits a triar entre la resta de l’oferta.

 

Perfil d’investigació: l’estudiant ha de cursar l’assignatura Tècniques de recerca i de comunicació científica, 10 crèdits més del mòdul INR, 10 crèdits del mòdul AMA, 15 crèdits del TFM i 20 crèdits a triar entre la resta de l’oferta.

 

 

 

 

 

Examen final

 

No n’hi ha

 

Criteris d’avaluació i exàmens

 

Vegeu la fitxa de cada assignatura

 

Professor coordinador ECTS

 

Dr. Jaume Casasnovas Casasnovas. Tel: 971 17 29 80

jaume.casasnovas@uib.es

Dr. Francesc A. Rosselló Llompart.

cesc.rossello@uib.es

 

Cronograma

 

Repartiment d’assignatures per quadrimestres:

Quadrimestre de tardor (octubre-febrer)

Aprofundiment en àlgebra i geometria

Aprofundiment en anàlisi matemàtica

Aprofundiment en matemàtica discreta

Ús i desenvolupament de programari científic

Tècniques de recerca i de comunicació científica

Introducció a la biologia computacional

Introducció al tractament matemàtic de la informació borrosa

Introducció a la recerca en sistemes dinàmics i anàlisi d'imatges digitals

Quadrimestre de primavera (març-juliol)

Aprofundiment en probabilitats i estadística

Ús i desenvolupament de programari en l’ensenyament de les matemàtiques

Aplicacions de models matemàtics en la vida quotidiana i ciències socials

Sistemes de programari lliure

Modelització matemàtica avançada

Aplicacions de models matemàtics en ciències experimentals

El cronograma detallat es publicarà oportunament.