Logo UIB
World UIB

Màster i programes de doctorat: Annex I

Convenis Internacionals aplicables quant a la legalització de documents (Secció 2)

A. Estats membres de la Unió Europea i signataris de l’acord sobre Espai Econòmic Europeu o acord bilateral amb la Unió Europea

B. Països que han subscrit el Conveni de L’Haia de 05/10/1961

C. Països que han subscrit el Conveni d’Andrés Bello

D. La resta de països

E. Altres situacions

©2011 Universitat de les Illes Balears. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Illes Balears). Tel: (+34) 971 173 000. E-07122. CIF: Q0718001A